De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Privacy Statement

Inleiding

SURF hecht veel belang aan de privacy van de bezoekers van HBO Kennisbank. SURF verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is. Ook zullen we jouw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden: jouw gegevens zijn en blijven van jou. SURF houdt zich aan geldende privacy wet- en regelgeving en verwerkt persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Dit Privacy Statement ziet alleen op het gebruik van jouw persoonsgegevens door SURF en niet op de verwerking van persoonsgegevens door derden.

 

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens

De HBO Kennisbank wordt beheerd door SURF en geeft vrije toegang tot een verscheidenheid aan onderzoeksresultaten. De deelnemende hogescholen verzamelen het materiaal en stellen het beschikbaar. Dit steeds met toestemming van auteursrechthebbenden en betrokken instellingen en bedrijven. Wanneer er persoonsgegevens in de onderzoeksresultaten zijn vermeld dan is hier dus toestemming voor verleend.

 

Functioneel beheer

Het is voor HBO Kennisbank noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken om op adequate wijze de rol als beheerder te kunnen vervullen. Zonder volledige toegang is dit niet mogelijk.

 

Website HBO Kennisbank

Om de website van HBO Kennisbank goed te laten werken worden cookies geplaatst bij elke bezoeker. Meer informatie over welke cookies worden geplaatst bij gebruik en bezoek van de website van HBO Kennisbank en hoe deze cookies werken, vind je in de cookiestatement van HBO Kennisbank.

Naast het plaatsen van cookies en de persoonsgegevens die hiermee worden verwerkt, worden van bezoekers van de website van HBO Kennisbank enkel en alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de bezoeker van de website te authentiseren.

 

Sociale media

HBO Kennisbank is actief op de sociale mediakanaal Twitter via @HBOkennisbank om je te informeren over onze dienstverlening en je de mogelijkheid te bieden om eenvoudig contact met ons op te nemen. Als je HBO Kennisbank volgt op sociale media of communiceert met HBO Kennisbank via sociale media, verwerkt HBO Kennisbank jouw persoonsgegevens alleen wanneer je support van HBO Kennisbank nodig hebt.

HBO Kennisbank heeft geen invloed op de wijze waarop Twitter jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruik maakt van deze sociale mediakanalen. Twitter heeft eigen privacyvoorwaarden voor hun diensten en websites. HBO Kennisbank raadt je dan ook aan ook de privacyvoorwaarden van deze partijen door te nemen. Daarnaast kan HBO Kennisbank ook gegevens van je verwerken wanneer je vrijwillig via sociale mediakanalen van HBO Kennisbank meedoet aan klantvriendelijkheidsonderzoeken of prijsvragen. Bij deelname hieraan zullen we je nader informeren over welke gegevens we van je verzamelen.

 

Support

In sommige gevallen heb je support van HBO Kennisbank nodig. Hierbij moet je denken aan gevallen waarbij er problemen zijn met het plaatsen van de bestelling, wanneer het product niet aan jouw wensen voldoet of wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan voor support van HBO Kennisbank contact opnemen via info@hbokennisbank.nl.

 

Beveiliging, onderhoud en beheer van de dienst en de website

HBO Kennisbank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Voor de beveiliging, onderhoud en het beheer van de website van HBO Kennisbank is het soms noodzakelijk dat persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt. Het gaat dan om verwerkingen die nodig zijn voor de controle op en de beveiliging van de dienst, de persoonsgegevens en de website, het voorkomen en oplossen van storingen binnen HBO Kennisbank, de ondersteuning van de goede werking van de dienst en de website, het sorteren en herstellen van bestanden, het aanmaken van reservekopieën van bestanden of het beheer van systemen of programma’s.

 

Rapportages

HBO Kennisbank verwerkt gegevens voor het maken van verschillende technische en statistische analyses en managementrapportages. Ook worden op basis van geaggregeerde gegevens rapportages opgesteld over het netwerkverkeer en real life traffic en ter beschikking gesteld aan instellingen. Deze rapportages bevatten echter nooit persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

HBO Kennisbank bewaart jouw persoonsgegevens in het kader van functioneel beheer niet langer dan noodzakelijk is. Het is aan de onderwijsinstellingen om de bewaartermijnen van documenten te bepalen.

 

Jouw rechten

 

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die HBO Kennisbank van en voor jou verwerkt. Ook heb je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

 

Bezwaar

Je kan bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je geen toestemming hebt gegeven. In het bezwaar moet je onderbouwen welke specifieke, persoonlijke omstandigheden ertoe leiden dat HBO Kennisbank jouw persoonsgegevens in het specifieke geval niet (meer) mag verwerken. Indien jouw bezwaar gerechtvaardigd is, treft HBO Kennisbank de maatregelen die nodig zijn om de verwerking de beëindigen.

Je kan geen bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kan dan echter wel jouw toestemming voor de verwerking door HBO Kennisbank intrekken.

 

Verzoek tot beperking van de verwerking

Je kan bij jouw verzoek tot wijziging of verwijdering aan HBO Kennisbank vermelden dat je wilt dat het verwerken van jouw persoonsgegevens wordt beperkt tot HBO Kennisbank op je verzoek heeft beslist.

Wanneer je het bezwaar hebt ingediend, zal HBO Kennisbank – ook zonder dat je dit expliciet in jouw bezwaar hebt vermeld – de verwerking van de persoonsgegevens waarop jouw bezwaar betrekking heeft voor zover mogelijk beperken totdat HBO Kennisbank op jouw bezwaar heeft beslist.

Het beperken van de verwerking houdt in dat HBO Kennisbank het verwerken van de persoonsgegevens voor zover mogelijk staakt.

HBO Kennisbank brengt je op de hoogte wanneer de beperking van de verwerking weer wordt opgeheven, bijvoorbeeld indien jouw verzoek wordt afgewezen.

 

Overdraagbaarheid van de gegevens

Je hebt het recht om persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen. Het zogenaamde recht op data-portabiliteit is tweeledig. Het verzoek kan zijn om de persoonsgegevens aan jou als betrokkene over te dragen of om deze door te zenden aan een andere dienstverlener. Je kan HBO Kennisbank verzoeken om een kopie van jouw persoonsgegevens te verstrekken die dus ook bruikbaar kan zijn voor een andere dienstverlener.

 

Intrekken van gegeven toestemming

Je kan op elk gewenst moment de door jou gegeven toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens door HBO Kennisbank intrekken. Hierbij kan je denken aan het intrekken van de toestemming die je hebt gegeven om de nieuwsbrief van HBO Kennisbank te ontvangen.

 

Indienen van een klacht

Als je van mening bent dat dat HBO Kennisbank niet goed omgaat met jouw persoonsgegevens, jouw privacyrechten schaadt of dit Privacy Statement niet naleeft, dan raden we je aan hierover contact op te nemen met HBO Kennisbank.

Als jij en HBO Kennisbank er echter niet samen uit kunnen komen en het antwoord van HBO Kennisbank voor jou niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over HBO Kennisbank in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Cookies

SURF maakt bij het aanbieden HBO Kennisbank gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van je computer wanneer je een website bezoekt. In ons Cookie Statement kan je hier meer over lezen.

 

Aansprakelijkheid

SURF en de deelnemende hogescholen spannen zich in om de HBO Kennisbank zo volledig, actueel en waarheidsgetrouw mogelijk te houden.

Desondanks kan er sprake zijn van onjuistheden en onvolledigheden c.q. redundantie. SURF is voor claims die hieruit voortvloeien, niet aansprakelijk. Indien je onjuistheden of onvolledigheden in een publicatie constateert kan je contact opnemen met de contactpersoon van de hogeschool die de betreffende publicatie aanbiedt.

Wilt je meer weten over auteursrechten? Kijk dan op www.auteursrechten.nl voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Meer informatie

SURF wil duidelijk zijn over de manier waarop we met privacy en cookies omgaan. Vragen en verzoeken hierover kunt u sturen naar info@hbokennisbank.nl

Aanpassen gebruikersvoorwaarden

SURF behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. De laatste versie publiceren we steeds op deze website.

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk