De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderparticipatie : Welke methode kan ingezet worden om de communicatie tussen de leerkrachten en de ouders van de kinderen op de basisscholen te verbeteren in de wijk Marowijne- Flora?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderparticipatie : Welke methode kan ingezet worden om de communicatie tussen de leerkrachten en de ouders van de kinderen op de basisscholen te verbeteren in de wijk Marowijne- Flora?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wij hebben ons afstudeeronderzoek gedaan naar ouderparticipatie op de basisscholen in de wijk
Marowijne-Flora in Suriname. Ouderparticipatie houdt in dat er een actieve deelname is van ouders
aan activiteiten op school. Hoe het met de kinderen op school gaat, hangt in grote mate af van hoe ze
in het gezin op de school zijn voorbereid, voornamelijk op de ervaringen die zij in het gezin hebben
opgedaan die hen in staat hebben gesteld een eigen identiteit op te bouwen waarmee zij zich op
school kunnen handhaven. Tevens is de manier waarop ouders hun kinderen begeleiden tijdens
school erg belangrijk en de stimulering die zij van hun ouders ontvangen. Gezinservaringen bepalen
het gedrag van het kind op school. Als de kinderen het thuis naar hun zin hebben, zal dit hun gedrag
op school ten goede komen. Wanneer er problemen thuis zijn, kan dit op school tot uiting komen.
De school heeft ten aanzien van het gezin vooral een aanvullende invloed op de persoonsontwikkeling
van het kind. De school kan het gezin aanvullen en eventueel corrigeren, omdat dit instituut in een
goede positie is om tekortkomingen in de opvoeding in het gezin te constateren en aansluitend hierop
maatregelen te treffen. Om dit alles te kunnen doen is een goede relatie tussen ouder(s) en leerkracht
erg belangrijk. Als je kijkt naar ouderparticipatie op school, dan kun je zeggen dat ouderparticipatie
belangrijk is voor alle problemen die zich daar voor doen
Voor een optimale ontwikkeling is echter niet alleen een ideale onderwijssituatie vereist, maar ook in
alle andere leefgebieden waar het kind zich in beweegt, zouden actief bij de ontwikkeling betrokken
moeten zijn. Dit houdt ook in dat ouders betrokkenheid en belangstelling moeten tonen voor de
mogelijkheden en beperkingen van hun kind, ook al lijken deze zich soms te beperken tot school. Dit
alles maakt het erg belangrijk dat ouders met school veel contact hebben over de voortgang van hun
kind.
Bij andere instanties, zoals de crèches en de buurthuizen, is al onderzoek gedaan naar
ouderparticipatie. Daarin is onderzocht is onderzocht hoe ze de ouderparticipatie kunnen vergroten.
Op niet alle basisscholen is onderzoek gedaan naar de ouderparticipatie, vandaar dat wij hebben
gekozen voor dit onderzoek. Tevens sluit dit aan bij de visie van de stichting, namelijk;
Participatie van ouders bij het onderwijs vergroten door ze het belang van onderwijs te laten inzien,
door ze te betrekken bij activiteiten op school, door ouders te leren dat ze zelf ook kunnen/moeten
onderwijzen (belang van voorlezen, overhoren etc.)
Er zijn al een aantal communicatiemiddelen geprobeerd, zoals een ouderdag, een maandrapport, een
oudercommissie en briefjes met oproepen. Deze middelen hadden niet het gewenste resultaat van
meer ouderparticipatie.
Op dit moment blijkt dat de scholen in veel gevallen (nog) niet in staat zijn aandacht aan te besteden
aan taken die verder gaan dan het verzorgen van onderwijs. De school heeft moeite met het bereiken
van de ouders. Ouderbijeenkomsten worden vaak slecht bezocht en schriftelijk voorlichtingsmateriaal
is vaak niet voldoende. De vaak grote klassen en een hoge werkdruk zorgen ervoor dat huisbezoeken
door leerkrachten niet mogelijk zijn. Voor de ouders is het afleggen van een bezoek aan de school in
veel gevallen een grote stap, die vaak als negatief wordt ervaren. Een ouder moet vaak op school
komen, omdat het kind slecht presteert of omdat het probleemgedrag vertoont. Het aantal ouders dat
uit zichzelf naar school komt is klein. Ouders die niet op afspraken komen, zijn vaak de ouders van
kinderen met wie het niet goed gaat op school. De ouders worden opgeroepen door middel van een
briefje dat meegegeven wordt aan de kinderen.
Wij denken dat de kinderen soms vergeten de kinderen dit briefje af te geven, waardoor de ouders
niks van de afspraak weten.
Een andere reden waarom ze niet komen opdagen is volgens een schoolhoofd de wijk. Op
regenachtige dagen loopt de wijk onder water, hierdoor hebben de ouders de mogelijkheid niet om
naar de school te komen. Ook doordat de ouders het erg druk hebben, kunnen ze niet komen. En een
aantal ouders interesseert het niet hoe het met hun kind gaat op school. Ze zien de school nog als
een opvangcentrum.
Afstudeeronderzoek ouderparticipatie Marowijne-Flora Suriname januari 2008 - mei 2008 7
De schoolhoofden hebben in een interview benoemd dat er weinig ouders komen opdagen bij
activiteiten en dat zij zelf niet meer weten hoe ze het kunnen vergroten.
Hierna hebben wij de enquêtes uitgedeeld aan alle leerkrachten van de basisscholen. Hieruit kwam
naar voren dat zij de communicatie slecht tot matig vonden. Zij geven zelf aan dat het bij de ouders
ligt. De ouders moeten vaker langs komen. Zij willen wel de ouderparticipatie vergroten, maar hebben
aangegeven weinig extra tijd te hebben.
Uit de gesprekken met de ouders bleek dat de ouders de communicatie goed vonden, maar dat er wel
enkele verbeterpunten waren. De middelen die wij aan de ouders hadden voorgelegd vonden zij bijna
allemaal goed.
Als wij de resultaten van de ouders en de leerkrachten vergelijken wat betreft de verschillende
middelen, dan komt daaruit dat de leerkrachten de methoden goed vinden waarvoor zij zelf niet veel
hoeven te doen. De ouders vinden alles goed, vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om een
oudercommissie te starten. Hierin hebben de leerkrachten een beperkte rol en de ouders een grote
rol. Aan de hand van deze gegevens hebben wij aanbevelingen gegeven per school.
Wij vinden dat elke school een oudercommissie moet hebben, maar nog niet op elke school kan deze
gelijk gestart worden. Wij hebben aanbevelingen gegeven hoe ze tot de oudercommissie kunnen
komen. Tevens hebben wij aan volgende studenten aanbevelingen gegeven hoe zij verder kunnen
met ons onderzoek.
Voor de uitwerking van de gesprekken en enquêtes verwijzen wij u door naar ons onderzoeksrapport.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerStichting Projecten Christelijk Onderwijs, Suriname.
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk