De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Tekstacademie

Rechten:

De Tekstacademie

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting VanBinnennaarBuiten is een communicatiebureau met een breed aanbod van diensten. Het bureau wil zich gaan focussen op trainingen schriftelijke communicatie, omdat dat een belangrijke dienst is en het denkt dat er veel vraag naar is. Daarom is in 2014 een nieuw merk bedacht: De Tekstacademie. Aan het begin van het onderzoek werd duidelijk dat De Tekstacademie nog niet op de markt is gebracht. De Tekstacademie wil om te starten zich richten op online communicatie, met in het bijzonder social media. Hierbij is de volgende probleemstelling geformuleerd: ‘Wat is De Tekstacademie, wie is haar doelgroep, wat is de markt waarin ze opereert en wat zijn haar concurrenten, hoe kan De Tekstacademie zich positioneren richting haar doelgroep en deze positionering doorvertalen naar een social mediastrategie?’. Vanuit deze probleemstelling is de doelstelling ‘Inzicht brengen in De Tekstacademie, haar doelgroep, de markt en haar concurrenten om advies te geven over een geschikte positionering voor De Tekstacademie met een bijpassende social mediastrategie in de vorm van een social mediaplan.’ geformuleerd. Om de probleemstelling te beantwoorden is er zowel desk- als fieldresearch uitgevoerd. Eerst is De Tekstacademie grondig geanalyseerd, waarbij veel informatie van de website en persoonlijke gesprekken met medewerkers is gehaald. Het merk heeft nog niet nagedacht over een specifieke positionering of strategie. Er is al wel een pay-off geformuleerd, namelijk ‘schrijven is groeien’, die past binnen de positioneringsgrondslag mentaliteit waarbij de organisatie centraal staat. Het merk heeft al een eigen website en accounts op social mediakanalen, maar doet er verder niets mee. VanBinnennaarBuiten heeft ook geen ervaring met het opstellen van een social mediastrategie, dus dat is nader onderzocht in de theoretische verdieping. Voor de theoretische verdieping is informatie verkregen uit vakliteratuur en online artikelen. Aanvullend zijn er interviews gehouden met twee experts op het gebied van social media. Social media zijn goedkoop, worden steeds meer gebruikt in Nederland en zijn erg geschikt vor MKB ondernemingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de omzet van MKB ondernemingen die social media inzetten stijgt. Daarnaast hebben MKB ondernemingen een korte verbindingslijn en een sterke klantoriëntatie, wat gunstig is bij de inzet van social media. De meest gebruikte kanalen in Nederland zijn Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Google +. Om te starten met social media is een combinatie van de social mediamodellen Social Readiness Model en De Communicatieroos het meest geschikt voor De Tekstacademie. Deze modellen zijn specifiek gericht op de acties die een MKB ondernemer moet doorlopen om te starten met en te groeien op social media. De kernpunten zijn luisteren, reageren, zenden en activeren. In een expertinterview kwam al snel naar voren dat het niet mogelijk is om met alleen social media een nieuw merk op de markt te brengen. Voor je gerichte content kunt plaatsen, moet je natuurlijk volgers hebben op social media en daar is naamsbekendheid voor nodig. Die kan gegenereerd worden via de website, door deze te optimaliseren voor Google. Zo wordt de website gevonden door relevante personen. Social media zijn erg goed in te zetten in combinatie met een website, omdat je op de kanalen weer kunt linken naar blogartikelen. Hiermee speel je gelijk in op de trend contentmarketing. De belangrijkheid van de website is ook bevestigd in de diepte-interviews. De respondenten vinden de website belangrijk bij hun keuze voor een schrijftraining en kijken allemaal op Google voor het vinden van een geschikte schrijftraining. Om de associaties, wensen en behoeften van de doelgroep omtrent social media, schrijftrainingen en De Tekstacademie te onderzoeken zijn er negentien diepte-interviews afgenomen binnen de doelgroep. De diepte-interviews bevestigen het social mediagebruik, de meeste respondenten gebruiken in ieder geval Facebook en Twitter dagelijks en LinkedIn een paar dagen per week. De doelen van het gebruik verschillen erg per respondent, maar er komt wel naar voren dat veel respondenten het als nieuwsvoorziening gebruiken. Uit de concurrentieanalyse komt ook naar voren dat het plaatsen van nieuwsitems goed werkt, die berichten genereren veel likes. Dat is dus een belangrijke vorm van content. Ondanks de crisis gaat het nog goed in de trainingsbranche, er worden evenveel trainingen gevolgd als voor de crisis. De duur van de trainingen wordt wel minder en er wordt ook minder geld aan besteed, dit komt ook weer naar voren in de diepte-interviews. De prijs van de trainingen van De Tekstacademie ligt lager dan die van de concurrenten, dus dat is een punt waarop het merk zich kan onderscheiden. Bijna alle concurrenten bieden een training aan op het gebied van social media, maar niet specifiek voor het MKB. Daar is dus concurrentievoordeel op te behalen. Aan de hand van dit onderzoek is er een positionering vastgesteld voor De Tekstacademie, die samengevat is in een Brand Positioning Statement: ‘Voor mannen en vrouwen die zakelijke teksten schrijven en meer willen leren op dat gebied is De Tekstacademie een trainingsbureau dat staat voor betrokkenheid, resultaatgerichtheid en professionaliteit en gerichtere en goedkopere trainingen biedt t.o.v. concurrenten want De Tekstacademie richt zich op de behoefte van de klant.’ Gezien de vele voordelen, de verschuiving van offline naar online communicatiemiddelen en het stijgende gebruik dat ook bevestigd is in de interviews, is social media een geschikt middel voor De Tekstacademie. Het merk moet wel rekening houden met de hoeveelheid tijd die erin gestoken moet worden. Er is een social mediaplan voor De Tekstacademie opgesteld, waar de social mediakanalen Facebook, Twitter, LinkedIn en Google + in terugkomen. In de contentkalender staat per maand aangegeven waarover De Tekstacademie kan posten. Uiteraard moet dit aangevuld worden met realtime marketing, waarbij je inspeelt met je content op actuele gebeurtenissen. Er is echter een kleine kanttekening, volgens de geïnterviewde social mediaexpert is het niet mogelijk om een nieuw merk alleen via social media te positioneren. Er wordt dus geadviseerd om social media in te zetten, maar wel in combinatie met een website en search engine optimization. Omdat De Tekstacademie een nieuw merk is, moet er eerst naamsbekendheid gecreëerd worden. Executive summary VanBinnennaarBuiten is a communication agency with a broad range of services. The agency intents to focus on training courses in written communication, because it believes this is an important service and demands are high. For this purpose, a new brand was developed in 2014: De Tekstacademie (The Text Academy). At the start of this research project, De Teksacademie had not yet been launched. De Tekstacademie will, for the time being, focus on online communications and social media in particular. The following research question has been formulated: ‘What is De Tekstacademie, what is the target audience, in what market is it operating, who are competitors, how can De Tekstacademie position itself towards target audiences, and translate this into a social media strategy?’ Following this research question, the goal of this research is to give insight into De Tekstacademie, it’s target audience, it’s market and competitors, in order to advise the company how to position the brand and how to promote it accordingly using social media. The result is a customized social media plan. In order to answer the research question, both desk research and field research have been conducted. First, De Tekstacademie has been thoroughly analysed on the basis of information from the website as well as personal interviews with employees. It appeared that the company hadn’t yet put much effort in developing a specific positioning strategy. They did formulate a core message, namely ‘writing is growing’, which fits the overall company philosophy that the organisation is key. A brand website and several social media accounts have been set up, however the agency doesn’t actively use or promote them. VanBinnennaarBuiten doesn’t have experience in developing a social media strategy, therefore this research presents an overview of theories on this subject. The theoretical framework consists of professional literature and online articles. In addition, interviews have been held with two experts in the social media field. Social media are inexpensive, they are increasingly being used in the Netherlands and they suit Small and Media Sized Enterprises (SMEs). Research shows that the sales of SMEs who use social media increases. Furthermore, SMEs have a short line of communication, which is beneficial for the use of social media. The most popular social media channels in the Netherlands are Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and Google +. For De Tekstacademie to get started with social media and generate new business, a combination of two social media models is recommended: the Social Readiness Model and The Communication Rose. These models seem most suitable, because they are specifically aimed at the situation of SMEs. The key points are listening, responding, sending and activating. In one of the expert interviews it became apparent that it’s not possible to launch a new brand using solely social media. In order to reach an audience with relevant content, you need to have social media followers. Brand awareness helps to attract followers. Brand awareness can be improved by optimizing a website for Google (Search Engine Optimization). By doing so, potential customers are more likely to find and visit the website. In turn, combining a website with social media is a good idea, because these social media channels can be used to link to blog articles on the website. This marks the trend of content marketing. In order to analyse the connotations, wishes and needs of the target audience in relation to social media, writing courses and De Tekstacademie, nineteen in-depth interviews have been conducted within the target audience. The interviews indicate that most respondents use at least Facebook and Twitter on a daily basis, and LinkedIn several days a week. Although respondents use social media for varying purposes, most of them use social media as a means of news consumption. The competitor analysis shows that posting news items is effective, there is much engagement with those posts. So this is an important form of content. Despite the economical crisis, the training branch is still doing well. The number of people following training courses hasn’t changed. However, the duration of training courses has diminished and budgets are lower. This was confirmed by the in-depth interviews. Training courses offered by De Tekstacademie are priced lower than those of competitors, therefore competing on price becomes possible. More importantly, competitive advantage can be gained by specifically targeting at SMEs. Whereas most competitors offer training courses in social media, none of them are specifically designed to fit the needs of SMEs. Based on this research, a positioning for De Tekstacademie has been established, which can be summarized in a Brand Positioning Statement: ‘De Tekstacademie is a training agency for men and women who write in a professional context and who want to improve their writing skills. Key to the organisation are engagement, professionalism and being results-oriented. Training courses are priced competitively, because De Tekstacademie focuses on client’s needs. Taking into account the many advantages, the shift from offline to online means of communication and the increasing use of social media, all of which were confirmed in the interviews, they are a very suitable tool for positioning De Tekstacademie in the dense market of writing courses. However, the company should also take into account that successful deployment of a social media strategy requires time and effort. A social media plan for De Tekstacademie has been devised, including the following channels: Facebook, Twitter, LinkedIn and Google +. A content calendar provides De Tekstacademie with subjects to write about each month. In addition, real-time marketing (the creation of content related to current events) should be used. Because the use of social media alone is not enough to position a new brand, as one of the social media experts stated during the interview, it is recommended to use social media in combination with a website and Search Engine Optimization. Since De Tekstacademie is a new brand, brand awareness should be created first.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk