De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conversie optimalisatie van Me-to-We.nl

Rechten:

Conversie optimalisatie van Me-to-We.nl

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Me-to-We.nl is een online magazine met als doelgroep vrouwen tussen de 25 en 45 jaar oud met kinderen van 0 tot 8 jaar. Het eerste bestaansjaar van Me-to-We was succesvol, ze behaalden mooie bezoekersaantallen. Echter draait het in de wereld van online publishing niet alleen om bezoekersaantallen, maar ook om hoeveel pagina’s bezoekers bekijken. Dit aantal verhogen is dan ook één van de conversiedoelen van Me-to-We. Op het moment dat dit onderzoek startte, werden de conversiedoelen niet behaald. Het belangrijkste conversiedoel is: doorklikken naar andere artikelen. De bezoeker van Me-to-We leest een artikel, maar daar blijft het bij, er wordt niet doorgeklikt naar andere content. In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal: ‘Hoe kan Me-to-We de website op het gebied van content aanpassen naar de behoeften van de doelgroep, zodat de conversie op de website zal verbeteren, waardoor uiteindelijk de inkomsten uit advertenties verhoogd kunnen worden?’ Aan de hand van desk- en fieldresearch is er tijdens dit onderzoek een antwoord gezocht op deze probleemstelling. Met deskresearch is er gebruik gemaakt van reeds bestaande bronnen. Het kwalitatief onderzoek bestaat uit een panelgesprek met personen uit de doelgroep, interviews met webredacteuren en conversie optimalisatie specialisten, interviews met personen uit de doelgroep en een usabilitytest, waarin de nieuw ontwikkelde website met bevindingen uit dit onderzoek is gevalideerd bij de doelgroep. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn niet representatief of generaliseerbaar. Het geeft echter wel een duidelijk beeld van de wensen en behoeften van de doelgroep. De conversiedoelen van Me-to-We kunnen worden behaald door de volgende veranderingen door te voeren op de website: een duidelijke menubalk creëren waarin de doelgroep kan kiezen uit verschillende levensfases van het kind, bijvoorbeeld: ‘zwanger, baby, peuter’ etc. Daarnaast moet de content geoptimaliseerd worden, zo moeten opsommingen overzichtelijk gemaakt worden door het gebruik van bulletpoints en moeten er duidelijke tussenkoppen komen. Een compleet overzicht van alle conclusies is te vinden in het hoofdstuk Conclusies. Het advies bestaat uit een reeks aanbevelingen, verwerkt in een implementatieplan. Hierin staat stap voor stap welke veranderingen er plaats moeten vinden op de website en wat het doel en resultaat hiervan is. Tevens is er als beroepsproduct een nieuwe website gemaakt. Deze website is getest tijdens de usabilitytest. De onderdelen die positief uit deze test kwamen, zijn meegenomen in het advies, zoals: de nieuwe menubalk, duidelijke call to actions en een gestructureerde tekst. Summary Me-to-we.nl is an online magazine, which targets women between 25 and 45 years and have kids between 0 and 8 years old. The first year was very successful for Me-to-We with very good visitor rates. However in the world of online publishing, having only good visitor rates is not enough. You’ll also need to look at the total page views of every visitor. Me-to-We has defined this as one of their conversion targets. When this research started, none of their conversion targets were accomplished. Their most important conversion target was: clicking through to another article. At that moment, every visitor read an article and left. None of the visitors clicked through to other content on the website. In this research report, the central problem definition is: ‘How can Me-to-We change the content on their website in order to better meet the expectations of the visitor and improve the conversion rates, which will eventually lead to more revenue generated from advertisements?’ The conclusion on the problem definition has been found using desk and field research methods. With desk research there have been made use of existing sources on the topic. The qualitative research exists of a discussion panel with people from the target group, interviews with web editors and conversion optimization experts, interviews with persons from the target group and lastly a usability test which is used to validate the newly developed website with the target group. The conclusions from this research are no representative or generalizable. Is does however give a clear idea about the needs and wishes of the target group. The conversion targets of Me-to-We can be accomplished by applying the following changes to the website: create a menu bar with clear stages of life which the target group can select depending on their kids stage of life, for example: ‘pregnancy, baby, toddler’ and so on. Next to this, the content needs to be optimized, enumerations must be made clear using bullet points and clear subheadings must be used. A full overview of all conclusions can be found in chapter ‘Conclusies’. The complete report exists of several recommendations, combined in one implementation plan. This plan shows all the changes which can be applied to the website together with the goal of each change and what result it will bring. There is also a website developed as professional product. This website is also tested during the usability test. The parts that came out positive are taken along into the report, such as: the new menu bar, clear call to actions and a structured text

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk